ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 18-03-2020
Αριθμ Πρωτ. 883

( (22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμο Σύμης Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
Σας καλούμε να αποφασίσετε στις 19 του μηνός Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ 1 και την παρ 2 του αρ.184 του Ν.4635/2019, και την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ) και το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν

1. Έγκριση Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης , σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019.
2. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σύμης
3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σύμης .

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα και προκύπτει λόγω του ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ