ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 19-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 1910
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 24η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης  των θεμάτων που ακολουθούν:

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 48.672,08€ από ΥΠ.ΕΣ. για την οικονομική ενίσχυση σε πολίτες που επλήγησαν από την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 για την αντικατάσταση των οικοσκευών τους σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 67/2018 απόφαση Δημάρχου.
  2. Έγκριση πληρωμής του 3ου λογαριασμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13 Νοεμβρίου 2017 στις οδικές υποδομές του Δήμου Σύμης στη νήσο Σύμη» με Α.Μ. 17/2018, ύψους 132.036,18€.
  3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση προσφορών για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία σε αύλειο χώρο του Ιωαννίδειου σχολείου» με Α.Μ. 13/2020 (προσωρινός ανάδοχος).
  4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση προσφορών για την κατασκευή του έργου: «Μετατροπή  υπάρχοντος ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης σε γήπεδο αντισφαίρισης» με Α.Μ. 22/2017 (προσωρινός ανάδοχος).
  5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Σύμης».
  6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση συγγραφής υποχρεώσεων και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης».
  7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη των τελών ταξινόμησης – έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του νέου φορτηγού οχήματος με κιβωτάμαξα και γερανό, ποσού 75,00€.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας