ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Σύμη, 6-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2443

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

(22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                             Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης Ενταύθα

                                                                                             ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

         ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή  των μελών της οικονομικής επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση  στις 8.9.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσας συνεδρίασης σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
  1. Διεξαγωγή της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4623/2019 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ πρωτ. 48497/6-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΟΓΜΡ1Ι-ΑΕΖ) απόφαση  της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να επαναληφθεί άμεσα η διαδικασία εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για να λειτουργήσουν εύρυθμα οι υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα και με την  υπ΄αριθμ πρωτ. 48497/6-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΟΓΜΟΡ1Ι-ΑΕΖ) απόφαση  της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ