ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 27-06-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 1774

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                     Mέλη Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 1η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’)

                                                             

  1. Mερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019.
  2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί: α) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και β) καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών .
  3. Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές  υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμης» Δήμου Σύμης  προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%.
  4. Απόφαση ΟΕ περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης προσφορών δικαιολογητικών μειοδότη και β) κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στην Χάσκα Μαριάνθη για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα μεταφορά μέσα του δήμου Σύμης

                                                                                               Ο  Πρόεδρος

                                                                        της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       Ελευθέριος Παπακαλοδούκας