16-1. 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 12-01-2018
Αριθμ. Πρωτ. : 179
 • (22463-60422)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης
ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα
Παρακαλείστε όπως την  16η  του  μηνός   Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός μελών στις διάφορες επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις Νόμων για το οικονομικό έτος
 2. Ορισμός μελών στην Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 1080/1980 άρθρο 32).
 3. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παρ 1. του ΠΔ 270/81 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.
 4. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων της νήσου Σύμης, ως πολυσύχναστων (ΠΔ 23/2000 ΦΕΚ 18Α)
 5. Έγκριση προϋπολογισμού τoυ κοινωφελούς Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ» οικονομικού έτους 2017.
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ» με Α.Μ. 12/2016
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις- επισκευές σχολικών κτιρίων» με Α.Μ. 1/2017.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων» με Α.Μ. 5/2017.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας: «Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος του Δήμου Σύμης»
 10. Έγκριση διαδικασίας θεσμοθέτησης οδού και έγκριση παρατάσεων για τις μελέτες:

α)Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού από Ι.Μιχαήλη έως Παναγία Καθολική και

β) Οδοποιία προς μονύδριο Αγ. Αιμιλιανού.

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορά δημοσιοποίηση χωρίς διαβούλευσης φακέλου του έργου: Τροποποίηση της με αριθμ. 18762/15-3-2016 Απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ε.Ε.Λ. Εγκατάσταση  και Επεξεργασία  Διάθεσης Λυμάτων στην περιοχή Αιγιαλός Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Σύμης .
 2. Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (κατόπιν της υπ’ αρ 33/17 (ΑΔΑ: ΩΥ307ΛΞ-ΔΣΧ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση της διαβιβασθείσας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το β) σχετικό ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου: «ΥφιστάμενοΚέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ   Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας DIGEA -Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε
 3. Προέγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση τριημέρου εκδηλώσεων Τσικνοπέμπτης, Απόκρεω και Καθαράς Δευτέρας .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ

You might also like

Περίληψη διακήρυξηςδημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου στην περιοχή «Βούλα» Αττικής.

Σύμη, 31-10-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 4674                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

INVITATION

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμήςIt appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie…

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 26-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 2303  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 31η του μήνα Μαΐου του έτους