Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Σύμη,12/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 01

Προς: Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στις 18/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 έως 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σύμης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, την παρ 1 και την παρ 2 του αρ.184 του Ν.4635/2019, την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020, του άρθρου 43 παρ. 1) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( αρ. φύλλου 75-30/03/2020 ), το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 18318-13/03/2020 δια περιφοράς για τα ακόλουθα θέματα:

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας, ως προς την έγκριση του ή μη αλλά και παρατηρήσεις. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας, μέχρι την Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 19:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σύμης: sxolepitr_dimoy_symis@hotmail.com

1. Αποδοχή κατανομής ποσού 5.673,84€ που αφορά την Α’ δόση έτους 2020, της Δημοτικής Επιτροπή Παιδείας.
2. Αποδοχή Συμπληρωματικής Κατανομής από ΚΑΠ έτους 2019 ποσού 1.756,19€ για το έτος 2019 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων

Ο Πρόεδρος

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

You might also like

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικοπέδου στην περιοχή «Βούλα» Αττικής It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click