ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 19-05-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  1857

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση – επισκευή έργων του Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 07/2017.

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ