ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 29-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  2471

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 29η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 969,50€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τέλη κτηματολογίου για την έκδοση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σύμης.Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον προκειμένου να συνταχθεί από την αρχή το Ε9 του Δήμου Σύμης προς τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου πριν την επιβολή νέων προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής.

                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ