ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Σύμη,  23-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 2947

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

(22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                                                 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης Ενταύθα

                                                                                                                             ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 29-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Ορισμός διαχειριστή των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Σύμης στην Τράπεζα της Ελλάδος
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
  3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ».
  4. Τροποποίηση του καταστατικού Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ».
  5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ»
  6. Τροποποίηση του καταστατικού Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.
  7. Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΙΔ με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης
  8. Εκλογή μέλους της ΠΕΔ (άρθρο 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 94/2019 ).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σεβαστή Λούπη

You might also like

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, κ. Νικόλαος Παραής. It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 18-05-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1892 FAX (22460) 71344 -71386 Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την  22η  του  μηνός Μαΐου του έτους 2018,

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ» ΧΩΡΙΟ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΜΕ Α.Μ 01/2018

. Ο Δήμος Σύμης προκηρύσσει διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32.2γ του Ν 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την ανάθεση