ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Σύμη, 10-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 2773

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

(22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                         Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης Ενταύθα

 

                                                                                                       ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

 

Την  15η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Tρίτη  και ώρα 19:00 καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Σώματος, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του  Ν. 4555/2018, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010)  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018) , του άρθρου 95 και 96 παρ 2 & 3 του Ν.3463/2006,  για λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019 .
  2. Ορισμός διαχειριστή των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Σύμης στo Τ.Π.Δ.(Tαμείο Παρακαταθηκών Δανείων).
  3. Έγκριση 2ου  ΑΠΕ  του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διαφόρους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης της νήσου Σύμης» με ΑΜ 8/2018 δήμου Σύμης  .
  4. Έγκριση 2ου  ΑΠΕ  του έργου: «Επισκευές  δημοτικών οδών σε διάφορες συνοικίες στην περιοχή Χωριό»  με ΑΜ 25/2017 δήμου Σύμης .
  5. Απόφαση ΔΣ για εγγραφή του προτεινόμενου έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι : «Επέκταση 2ου δημοτικού σχολείου Σύμης- Πετρίδειο με την επισκευή και επανάχρηση δημοτικού κτιρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύμης και έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών ΣΔΕ.
  6. Απόφαση Δ.Σ. για εγγραφή του προτεινόμενου έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι : «Επανάχρηση ανενεργού εμβληματικού δημοτικού κτιρίου Σύμης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύμης  και έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών ΣΔΕ.
  7. Απόφαση Δ.Σ για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ομάδα Γ) για το έργο: «Επέκταση 2ου δημοτικού σχολείου Σύμης, Πετρίδειο, με την επισκευή και επανάχρηση δημοτικού κτιρίου».
  8. Απόφαση ΔΣ για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ομάδα Α2) για το έργο: «Επανάχρηση ανενεργού εμβληματικού δημοτικού κτιρίου Σύμης»
  9. Ορισμός προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στο διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ .

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Σεβαστή Λούπη