ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΣΥΜΗ,  9-7-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 1895

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ. 22460 – 72444        

 

 

                                                                                                                     ΠΡΟΣ:

ΑΓ. & ΙΩΑΝ. Αντωνιάδη Ο.Ε.

(Σύμη, τηλ. 22460-71226)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των δημοτικών νεκροταφείων του Δήμου Σύμης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 1634/10-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 173.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Δευτέρα 15-7-2019 στις 08:30 π.μ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (σύμφωνα με την παράγραφο 11 που προστέθηκε στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το τμήμα προμηθειών του Δήμου Σύμης στο τηλέφωνο 22460-72444.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 16-7-2019 στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» στο πρόγραμμα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 Συνημμένα:

  1. H από 7-6-2019 Τεχνική Έκθεση.
  2. Οι από 7-6-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές.
  3. Ο από 7-6-2019 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
  4. Έντυπο Προσφοράς.