ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 07-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1360
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε στις 11η του μηνός Μαΐου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 δια περιφοράς, για τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 240.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης για την χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 330) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έργο: «Επιχορήγηση για την επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών μετά την πλημμύρα της 13-11-2017 στο νησί της Σύμης».
2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών –τεχνικών προσφορών, πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τόπου πρέσας χωρητικότητας 12m3.

Για τα θέματα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι την Δευτέρα , 11/05/2020 και ώρα 12:00
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου dimosymis@yahoo.gr.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας