ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σύμη, 14-6-2019
ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ. 1683

 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ.: 2246360422

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης                                                                                                                                    Ενταύθα

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν.3852/2010, με το Δήμο Ρόδου για τη διοικητική υποστήριξη της υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με την 11/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύμης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ