ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 22-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 1931
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας ενημερώνουμε ότι προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για το οποίο σας καλούμε να αποφασίσετε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

1. Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
2. Καθορισμός όρων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον προκειμένου όλες οι διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας από το Δήμο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 15η Ιουλίου 2020.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας