ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                             

                                                                                                          Σύμη, 10-07-2020

                                                                                                                               Αριθμ Πρωτ. 2133

 

(    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                                                                              Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/7-6-2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ 5 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13-07-2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσας συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018.
  2. Ενημέρωση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα καύσιμα και έκδοση ψηφίσματος.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω διακοπής του μεταφορικού ισοδύναμου των καυσίμων  στις 31-07-2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σεβαστή Λούπη