ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 23-04-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1212
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε στις 27 του μηνός Απριλίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 δια περιφοράς, για τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμης» ύψους 65.573,35€.
2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων δ’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σύμης
3. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που αφορούν την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας και χωρητικότητας 12 κμ
4. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ανάθεση εργασιών στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης

Για τα θέματα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι την Δευτέρα , 27/04/2020 και ώρα 12:00
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου dimosymis@yahoo.gr.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας