ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 02-04-2020
Αριθμ Πρωτ. 1043

((22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
ΚΟΙΝ:
Ενταύθα
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση στις 06 του μηνός Aπριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 16:00 έως 19:00, σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, την παρ 1 και την παρ 2 του αρ.184 του Ν.4635/2019, την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν καταθέτοντας τις απόψεις σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) .

1. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σύμης έτους 2020 και του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΗΣ (Δ.Π.Π.Κ.Σ)»
2. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020.
3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της σύμβασης του έργου: «Εργασίες διόδευσης πλημμυρικής ροής στην περιοχή του γηπέδου στη Σύμη».
4. Εισήγηση σχετικά με την πρόσκληση 075 για την: «Δράση Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020»
5. Ανανέωση παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με σύμβαση χρησιδανείου σε Ο.Τ.Α. Ν. Δωδεκανήσου.
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου: « Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας»
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές υποδομές του Δήμου Σύμης στη νήσο Σύμη» .
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ