ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 11-05-2020
Αριθμ Πρωτ. 1381
(22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση στις 15 του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν).
Για τα θέματα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την ενημέρωσή σας .
Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη αλλά και παρατηρήσεις. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι την Παρασκευή , 15/05/2020 και ώρα 11:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου dimosymis@yahoo.gr.

1. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων δ’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
2. Περί της έγκρισης προσχώρησης του Δήμου Σύμης στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» (Α’ Δράση) και υπογραφή δήλωσης προσχώρησης.
3. Έγκριση μελέτης της προμήθειας: «Προμήθεια –τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς του Δήμου Σύμης» .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ