ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σύμη, 26 -3-2020
ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3
ΤΗΛ. 22463 60422

Προς:
Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να αποφασίσετε στις 30 του μηνός Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 Τεύχος Α’ ) , το αρ. 67 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,το άρθρο 184 του ν.4365/2019 και την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος :

1. Συμπληρωματική Κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019 ποσού 4.593,10€ για το έτος 2020 στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων .

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Τσαβαρής