ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 20-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 923
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
κ. κ. Δήμαρχο και Αντιδημάρχους
Πληρ.: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλ: 22463-60410
Φαξ:(22460) 71344 – 71386

Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ,του Ν 4555/2018 και της παρ. 1, άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020):

1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 – Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ