ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 29-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  2480

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2017.

                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ