ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 17-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2210
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 21η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών για τον οδικό φωτισμό του Δήμου Σύμης».
2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης».
3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: «Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης».
4. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια πλακών από τοπικούς φυσικούς λίθους Σύμης».
5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εποπτείας και παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύμης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Σύμης από τη θεομηνία της 13ης Νοεμβρίου 2017» και απόδοση του επιχορηγηθέντος ποσού ύψους 16.752,40€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
6. Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της 11ης Ιουνίου 2020 για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Μετατροπή υπάρχοντος ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης σε γήπεδο αντισφαίρισης» με Α.Μ. 22/2017.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας