ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 10-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2131
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 14η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Κατακύρωση του δημόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από το Δήμο Σύμης στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού «Αιγιαλός» το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για λειτουργία εκθεσιακού κέντρου.

 

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας