Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμη, 19-10-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3596
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133):

 

  1. Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση πληρωμής του 3ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Επισκευή Νηπιαγωγείου Αιγιαλός» με Α.Μ. 02/2018, ποσού 329,54€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
  3. Παράταση σύμβασης ορκωτού λογιστή.
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού εκτέλεσης  του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας  νήσου Σύμης» με ΑΜ 16/2017
  5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του έργου: « Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Σύμης» με ΑΜ 30/2017.
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2018.

                                                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                 Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη,06-10-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 4337 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  10η  του  μηνός  Οκτωβρίου του έτους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμη,16-09-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 4034 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  20η  του  μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2016