ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 08-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  2148

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης και έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης».
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.020,81€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το ετήσιο μίσθωμα παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιου καταφυγίου στην περιοχή «Πέδι» Δήμου Σύμης.
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δημοσίευση ανακοίνωσης δημοσιοποίησης συμπληρωματικών στοιχείων επί του φακέλου του έργου: «Ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή – λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης στη θέση Γλυφωνιές για ενσωμάτωση του ΣΜΑ.».
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων α’ τριμήνου του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2017.

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ