Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 16-01-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 187 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

   Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε  τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση του ορισμού των μελών (τριών τακτικών – τριών αναπληρωματικών) από την Οικονομική Επιτροπή για το έτος 2017 για τις επιτροπές διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4543/818-10-2016 σύμβασης (Π.Ε.).
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 659,86€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4579/21-10-2016 σύμβασης (Π.Ε).
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα έξοδα δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ληξιάρχου και πρακτικογράφου.

Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

You might also like

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 22-12-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 5427 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  30η  του  μηνός  Δεκεμβρίου του

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 08-06-2017 Αριθμ. Πρωτ.:  2148 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017,

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 26-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 2003  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε