Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 16-01-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 187 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

   Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε  τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση του ορισμού των μελών (τριών τακτικών – τριών αναπληρωματικών) από την Οικονομική Επιτροπή για το έτος 2017 για τις επιτροπές διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4543/818-10-2016 σύμβασης (Π.Ε.).
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 659,86€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4579/21-10-2016 σύμβασης (Π.Ε).
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα έξοδα δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ληξιάρχου και πρακτικογράφου.

Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

You might also like

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 02-02-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 403 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την 06η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 13-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 1355 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 19η του μήνα Απριλίου του

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 06-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 5187  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 12η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους