ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 26-05-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2003 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 26η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

 

  1. Καθορισμός όρων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017(ΦΕΚ 1636/β’/12.05.2017.
    Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες δημοπράτησης των παραλιών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την 23η Ιουνίου 2017.

 

  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.773,20€ στον Κ.Α. 30-6041 και 1.359,30€ στον Κ.Α. 30-6054 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ.
    Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι o Δήμος πρέπει να προβεί στην άμεση απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού ΙΔΟΧ που προσλήφθηκε με το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα απασχόλησης ανέργων χρηματοδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ.   

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ