ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 23-08-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 3276

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών λειτουργίας ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 13/2017 στην ανάδοχο εταιρεία «Ν. & Σ. Στεφάνου Ο.Ε.».   Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει άμεσα στις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας διότι λόγω της τρέχουσας θερινής τουριστικής περιόδου, η αποκομιδή απορριμμάτων είναι αυξημένη.
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 47,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη μετακίνηση υπαλλήλου στη Ρόδο στις 25 Αυγούστου 2017.   Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον λόγω κάλυψης διαφόρων υποχρεώσεων του Δήμου και πιο συγκεκριμένα: α) την πληρωμή φόρων (χαρτοσήμων) στη Δ.Ο.Υ, β) την πληρωμή κρατήσεων για Α.Ε.Π.Π. στην Τράπεζα της Ελλάδος και γ) τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο Τ.Π.&Δ.

                                                                                                           

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                                                                              της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ