ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη, 14-02-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 448

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410

Φαξ: (22460) 71344 -71386

                                                                                                            Προς:

                                                                                                                Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                Δήμου Σύμης

                                                                                                                            Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 21η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

 

 Έγκριση πληρωμής 4ου λογαριασμού του έργου: «Επισκευή δημοτικών οδών σε διάφορες συνοικίες στην περιοχή Χωριό» ποσού 4.476,76€ Αρ Μελ 25/2017.

  1. Eγκριση πληρωμής 2ου λογαριασμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο ποσού 19.984,21€ Αρ Μελ 19/2017.
  2. Έγκριση πληρωμής 3ου λογαριασμού του έργου: «Πρόληψη βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο ποσού 8.546,22€  Αρ Μελ 20/2017
  3. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ολοκλήρωση και παράδοση του ισολογισμού οικονομικού έτους  2016 του Δήμου Σύμης.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου οικονομικού έτους 2019
  5. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων  δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του  Δήμου Σύμης.

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας