ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σύμη, 4-02-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 335

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                                      Προς:

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                                  Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 8η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

 

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο της μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
  2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 του Δήμου Σύμης.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου οικονομικού έτους 2018.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2018
  5. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου:  Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές  υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμης»  Δήμου Σύμης  προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%.
  6.  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών  διαγωνισμών έργων

 

                                                                                                    Ο  Αντιπρόεδρος

                                                                                            της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                 Γεώργιος Διασινός