ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                       Σύμη, 21-03-2019
(22460360422)                                                                                         Αριθμ Πρωτ. 786

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

Παρακαλείστε όπως την  26η  του  μηνός  Μαρτίου  του έτους 2019 ημέρα   Τρίτη και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. ( Περί απόδοσης ποσού 435,82€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών  Α’  Βάθμιας  και Β’ Βάθμιας  εκπαίδευσης Δήμου Σύμης, που αφορά την Α΄ δόση  έτους 2019).
 2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Περί απόδοσης ποσού 1.687,46€ που αφορά συμπληρωματική Κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018  για το έτος 2018 στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων).
 3. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Για επισκευή φορτηγού οχήματος IVECO).
 4. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Για επιστροφή χρημάτων από τέλη καθαριότητας -φωτισμού και ΤΑΠ).
 5. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Για καταβολή ποσού 60.000,00€ στη ΔΕΥΑΣ σύμφωνα με τη συναφθείσα προγραμματική σύμβαση  μεταξύ του Δήμου Σύμης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) για το έργο: «Επισκευή – συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».
 6. Καθορισμός Κ.Α.00-6331.004 ως δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών .
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Σύμης και της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) για το έργο: «Επισκευή – συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».
 9. Παρακράτηση ποσού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές επιτροπές.
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Eπισκευή οδού Σταυρός».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης νήσου Σύμης».
 12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 241/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ίδρυση Κέντρου Δια βίου Μάθησης Δήμου Σύμης. Συμμετοχή του Δήμου στη Πράξη «Κέντρο Δια βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και προγράμματα τοπικής Εμβέλειας»  και ορισμός  υπεύθυνου εκπρόσωπου του Δήμου.
 13. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση,  τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΠΑΛ Σύμης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ