ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 03-07-2020
Αριθμ Πρωτ. 2071
( (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σύμης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Σύμης, οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σύμης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Σύμης, οικονομικού έτους 2019.
3. Oρισμός νέου μέλους με αναπληρωτή του στην Kοινή Eπιτροπή Eποπτείας και Παρακολούθησης λόγω εγκατάστασης της νέας δημοτικής αρχής από 01/09/2019 στην υπ’ αριθμ 3700/24-10-2018 (ΑΔΑ:7Μ8ΗΩΗΠ-Υ5Ψ) Προγραμματικής Σύμβασης του δήμου Σύμης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.).
4. Aποδοχή της απόφασης ένταξης και των όρων της χρηματοδότησης ύψους 137.292,80€ του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς του Δήμου Σύμης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Επιλέξιμη δράση: 2.3 Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικής χαράς.
5. Kατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. με τη επωνυμία Δημοτικό Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Σύμης (Δ.Π.Π.Κ.Σ.) που προήλθε από συγχώνευση (άρθρο 241-π3 του Ν. 3463/2006).
6. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα με προτιμησιακό δικαίωμα.
7. Aιτήσεις με αριθμ. πρωτ. 1858/16-06-2020, 1859/16-06-2020, 1860/16-06-2020 της παράταξης ΠΡΩΤΑ.ΣΥ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ