ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 13-02-2020
Αριθμ Πρωτ.513

( (22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19-02-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σύμης στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης και απομάκρυνσης των ναυαγίων και των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων.
3. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων της νήσου Σύμης, ως πολυσύχναστων (ΠΔ 23/2000 ΦΕΚ 18Α.) .
4. Ορισμός μελών στην Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 1080/1980 άρθρο 32).
5. Σύμβαση νέας προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την ολοκλήρωση των εργασιών ποσού 240.000,00€ λόγω λήξης της προηγούμενης.
6. Τροποποίηση της αριθμ 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού νέου μέλους μετά του αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή εποπτείας και παρακολούθησης στην συναφθείσα προγραμματική σύμβαση του δήμου Σύμης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ).
7. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύμης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. –Φορέας Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα), για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Σύμης από τη θεομηνία της 13-11-2017.
8. Αναβάθμιση του Π.Π.Ι .Σύμης σε Κέντρο Υγείας
9. Αίτηση ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για τοποθέτηση ξύλινων μετακινούμενων βοηθητικών ραμπών μεταφοράς οικοδομικών υλικών επί κοινόχρηστης οδού στην Καλή Στράτα, αίτημα χρήσης οικοπέδου ιδιοκτησίας δήμου Σύμης, ερώτημα προσδιορισμού ύπαρξης ή μη κοινόχρηστου δρόμου στα ανατολικά όρια της ιδιοκτησίας Μαυρονικόλα .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ