ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη, 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 684

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                                      Προς:

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                                  Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 13η του μήνα  Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133)

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον  της  συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
  2. Ανάθεση στο δικηγόρο του Δήμου Ελευθέριο Γ . Πάσσο να παρασταθεί ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου στη δικάσιμο της 15.03.2019 .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η δικάσιμος έχει οριστεί στις 15.3.3019 .

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ                 

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 16-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 187  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα    Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα

νεα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας διαφόρων ειδών και μπλοκ διατακτικών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 06-09-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 3106 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  10η