Ανακοίνωση για Κοινωνικό Παντοπωλείο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΤμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Πληροφορίες : Πετρίδη Ε.
Τηλέφωνο: 22463-60417

Σύμη, 11-07-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  Δ.Υ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την 50/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτες της Δωδεκανήσου θα μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ρόδου) και στα παραρτήματα αυτού στις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Καλύμνου και Καρπάθου – Κάσου.

            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν τα κατωτέρω οικονομικά κριτήρια να προσκομίσουν συμπληρωμένη αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

α) Για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ρόδος – Σύμη – Χάλκη – Καστελόριζο) στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας στη Ρόδο, οδός Ερ. Σταυρού 12, τηλ. 22413 64428, 22413 64416, 22413 64429

 Τα οικονομικά κριτήρια ένταξης καθορίζονται ως εξής:

Μέλη οικογένειας

 

Ετήσιο Εισόδημα

Εισόδημα οικογενειών με μέλος που έχει αναπηρία >67% ή μονογονεϊκών ή τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών με ανήλικα τέκνα

1 άτομο

6.000 9.600

2 άτομα

7.800

11.400

3 άτομα

9.600

13.200

4 άτομα

11.400

15.000

5 άτομα

13.200 16.800

6 άτομα

15.000

18.600

7 άτομα

16.800

20.400

8 άτομα

18.600

22.200

9 άτομα και πάνω 20.400

24.000

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος, από τον/την εκπρόσωπο της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς/ές.
  4. Ε1, εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια κατοικία.
  5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας.
  6. Αποδεικτικό στοιχείο για την πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.
  7. Για τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρας τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής.

Οι κάτοικοι Σύμης μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη κοινωνική λειτουργό του Δήμου Σύμης κα Πετρίδη Ειρήνη, τηλ. 22463 60417.

                                                                                                                                                

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβούλου

Σύμη, 16-03-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 935 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ:Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  20η  του 

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 24-03-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 1048 Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών) Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ για τη διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Δαπάνη παροχής υπηρεσίας αμοιβής λογιστών για τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Δήμου Σύμης για τα οικονομικά έτη 2013-2014 και μηνιαία παρακολούθηση για το οικονομικό έτος 2016» (με τη διαδικασία της